REGULAMIN APLIKACJI
CO Z TYM SEKSEM?

Niniejsza aplikacja (dalej jako: „Aplikacja”) jest dostępna nieodpłatnie na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android/iOS.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Dokument określa zasady korzystania z Aplikacji przez jej użytkowników, w tym warunki licencyjne, na jakich udostępniona jest Aplikacja. Aplikacja chroniona jest przepisami prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz innymi właściwymi, bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest na warunkach licencyjnych określonych w regulaminie.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Aplikacji. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez użytkownika o korzystaniu z Aplikacji, regulują w szczególności zasady korzystania z Aplikacji, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,

Właściciel Aplikacji

 

1)       POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.         Właścicielem Aplikacji jest Katarzyna Koczułap prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KATARZYNA KOCZUŁAP wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Wólka Wieprzecka 114, 22-470 Wólka Wieprzecka, NIP 9222814624, REGON 386251148 (dalej jako: „Właściciel”).

2.         Niniejszy Regulamin skierowany jest do osób fizycznych korzystających z Aplikacji do celów prywatnych, niezwiązanych z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. będących w tym wypadku konsumentami). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.

3.         Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a.         APLIKACJA – aplikacja mobilna (oprogramowanie na urządzenia mobilne wraz z elementami niebędącymi programem komputerowym w rozumieniu Prawa Autorskiego, ale stanowiącymi jego integralną część) umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z niej na urządzeniu mobilnym spełniającym wymogi przewidziane niniejszym Regulaminem.

b.         REGULAMIN – niniejszy regulamin Aplikacji.

c.          UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta lub zamierza korzystać z Aplikacji.

d.         WŁAŚCICIEL – Katarzyna Koczułap prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KATARZYNA KOCZUŁAP wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Wólka Wieprzecka 114, 22-470 Wólka Wieprzecka, NIP 9222814624, REGON 386251148.

e.         USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Właściciela na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji zgodnie z niniejszym Regulaminem.

f.           KONTO, KONTO UŻYTKOWNIKA – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Aplikacji, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika (w tym zakupione przez niego odpłatne treści i funkcjonalności Aplikacji) oraz informacje o działaniach Użytkownika podejmowanych w ramach Aplikacji.

g.         DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

h.         KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

i.           PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).

j.           USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

2)       ROLA APLIKACJI

1.         Aplikacja stanowi narzędzie techniczne, które pomaga Właścicielowi w prowadzeniu edukacji seksualnej dla Użytkowników. Aplikacja została udostępniona z myślą, aby dotrzeć do Użytkowników, którym zależy na poszerzeniu swojej wiedzy oraz świadomości seksualnej. Dla realizacji tych założeń Aplikacja wyposażona została w szereg funkcjonalności umożliwiających Użytkownikom zapoznanie się z treścią kursów (które oferują treści tekstowe oraz audiowizualne) oraz udział w wyzwaniach, w których Użytkownicy będą mieli dostęp do zadań związanych z seksualnością człowieka.

2.         Dostępne w Aplikacji treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny. Informacje te są uogólnione, co oznacza, że nie muszą odzwierciedlać indywidualnych odczuć i doświadczeń Użytkownika oraz nie powinny stanowić dla Użytkownika jedynej podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji mogących mieć wpływ na jego stan zdrowia fizycznego lub psychicznego.

3.         Aplikacja nie może stanowić dla Użytkownika wiążącego źródła informacji o jego stanie zdrowia. Korzystanie z Aplikacji nie może zastąpić Użytkownikowi profesjonalnej porady lekarskiej ani wizyty u psychoterapeuty lub seksuologa. Rolą Aplikacji jest jedynie promowanie określonych pozytywnych nawyków wśród Użytkowników, takich jak potrzeba lepszego poznawania swojej seksualności.

3)       OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI

1.         Użytkownicy są niezależnymi podmiotami trzecimi w stosunku do Właściciela. Użytkownicy, decydując się po raz pierwszy na korzystanie z Aplikacji, zostają związani umową o świadczenie usług w zakresie korzystania z Aplikacji na warunkach przedstawionych w niniejszym Regulaminie.

2.         Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem i tematyką, w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, zgodnie prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Właściciela, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.         Wypowiedzi, komentarze oraz inne treści zamieszczane przez Użytkowników w Aplikacji zawierają ich własne opinie i nie stanowią opinii Właściciela. Właściciel nie weryfikuje treści publikowanych i wysyłanych przez Użytkowników w Aplikacji.

4.         Właściciel, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane w Aplikacji przez Użytkowników dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności Właściciel niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.

5.         Właściciel dokłada należytej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji prawdziwości prezentowanych w Aplikacji danych. Właściciel nie gwarantuje jednak aktualności i rzetelności danych publikowanych przez samych Użytkowników.

6.         Właściciel informuje, że korzystanie z Aplikacji za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, w szczególności wirusy komputerowe typu „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, aby Użytkownik zaopatrzył swoje urządzenie, które wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, a także instalował najnowsze wersje Aplikacji oraz systemu operacyjnego swojego urządzenia końcowego.

7.         Minimalne wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego uruchomienia i korzystania z Aplikacji: (1) tablet, smartfon lub inne urządzenie mobilne z aktywnym dostępem do Internetu; (2) system iOS 13.0 lub nowszy albo system Android 8.0 lub nowszy; (3) dostęp do poczty elektronicznej.

8.         Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Aplikacji w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności.

4)       SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI

1.         Korzystać z Aplikacji na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.

2.         Aplikacja jest dostępna do pobrania w serwisach i aplikacjach Google Play oraz App Store.

3.         Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Aplikacji jest uprzednie pobranie i zainstalowanie Aplikacji na urządzeniu mobilnym spełniającym wskazane w Regulaminie minimalne wymogi techniczne.

4.         Pobranie i korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że korzystanie z niektórych funkcjonalności lub wyświetlanie niektórych treści w Aplikacji może być odpłatne na warunkach wskazanych w dalszej części Regulaminu. Użytkownik jest zawsze informowany o obowiązku dokonania płatności, o jej wysokości oraz o minimalnym czasie trwania swoich zobowiązań względem Właściciela jeszcze przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z danej funkcjonalności lub treści.

5.         Koszty transmisji danych podczas pobierania i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z podmiotem świadczącym usługi tego typu.

6.         Korzystanie z Aplikacji możliwe jest przez czas nieokreślony. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej samodzielne odinstalowanie lub usunięcie ze swojego urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia. Usunięcie Aplikacji lub zaprzestanie korzystania z Aplikacji w inny sposób nie uprawnia Użytkownika do otrzymania zwrotu płatności za dostęp do odpłatnych funkcjonalności lub treści Aplikacji, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień konsumenta przewidzianych przez przepisy bezwzględnie wiążącego prawa, w szczególności w zakresie prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 13 Regulaminu.

5)  WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA UŻYTKOWNIKA

1.         Użytkownik, który nie posiada Konta lub nie jest zalogowany do Aplikacji, może wyłącznie przeglądać ekran główny Aplikacji, jednak nie ma wglądu w jej treści oraz nie ma dostępu do jej funkcjonalności. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji oraz przeglądanie zamieszczonych w niej treści możliwe jest dopiero po utworzeniu Konta Użytkownika.

2.         Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony – tak długo, dopóki Użytkownik posiada aktywny dostęp do Aplikacji.

3.         Utworzenie Konta następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji dostępnego na ekranie głównym Aplikacji oraz (2) kliknięciu pola akcji. W formularzu niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: nazwa (login), adres poczty elektronicznej oraz hasło.

4.         Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Użytkownika – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest w Aplikacji, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności.

5.         Konto można również utworzyć za pośrednictwem portalu Facebook, Google lub Apple. Jeśli Użytkownik posiada konto w jednym z tych serwisów, może utworzyć Konto w Aplikacji, logując się do niej za pomocą tego serwisu – z chwilą pierwszego zalogowania Konto w Aplikacji zostaje utworzone.

6.         Użytkownicy obowiązani są do bieżącej aktualizacji danych podanych w ramach swojego Konta w razie ich zmiany.

7.         Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto w Aplikacji.

8.         Użytkownik obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta.

9.         Odinstalowanie lub usunięcie Aplikacji nie powoduje automatycznego usunięcia Konta Użytkownika. W celu jego usunięcia Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny przesłać Właścicielowi stosowne żądanie, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].  Właściciel usuwa Konto Użytkownika niezwłocznie po otrzymaniu żądania, lecz nie później niż w ciągu 14 Dni Roboczych od dnia jego otrzymania.

10.      Właściciel zastrzega sobie prawo zawieszenia możliwości korzystania z Konta przez Użytkownika, gdy Użytkownik mimo upomnienia ze strony Właściciela z podaniem przyczyny:

a.         zamieszcza (w tym również poprzez zdjęcia oraz inne udostępniane materiały) w ramach Aplikacji treści naruszające warunki niniejszego Regulaminu, w szczególności treści nieobyczajne, obraźliwe bądź mające charakter informacji handlowych i reklamowych zachęcających do korzystania ze stron, serwisów i aplikacji konkurencyjnych wobec Aplikacji;

b.         narusza renomę Właściciela lub jego Aplikacji;

c.          zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Właściciela;

d.         wielokrotnie narusza warunki korzystania z Aplikacji (w szczególności jej warunki licencyjne).

11.      Zawieszenie korzystania z Konta przez Użytkownika może nastąpić na czas określony wskazany przez Właściciela lub nieokreślony – w tym czasie nie jest możliwe zalogowanie na Konto oraz korzystanie z funkcjonalności Aplikacji. W czasie zawieszenia korzystania z Konta Użytkownik obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Właściciela. Właściciel odblokowuje Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych od dnia otrzymania informacji na temat ustania tej przyczyny.

12.      Właściciel w przypadku zawieszenia korzystania z Aplikacji przez Użytkownika trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o korzystanie z Konta ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy o korzystanie z Konta wiąże się z usunięciem Konta Użytkownika z Aplikacji.

13.      Usunięcie Konta Użytkownika w jakimkolwiek trybie powoduje usunięcie danych i treści Użytkownika przypisanych do Konta, z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Użytkownika w innych celach niż prowadzenie Konta, na zasadach i przez okres przewidziany w polityce prywatności Aplikacji.

6)       FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI

1.         Korzystać z funkcjonalności Aplikacji może każdy Użytkownik, który posiada aktywne Konto.

2.         Szczegółowy opis funkcjonalności Aplikacji, Usług Elektronicznych oraz zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz w ramach komunikatów, wytycznych i informacji kontekstowych wyświetlanych w trakcie używania Aplikacji. W razie wątpliwości dotyczących sposobu korzystania z Aplikacji, Użytkownik powinien kierować się instrukcjami dostępnymi w Aplikacji.

3.         Po zalogowaniu w Aplikacji możliwe jest korzystanie przez Użytkownika m. in. z następujących funkcjonalności Aplikacji:

a.         Kursy – Użytkownicy mogą korzystać z interaktywnych kursów, w których w formie tekstowej lub audiowizualnej jest przekazywana wiedza z zakresu edukacji seksualnej. Użytkownicy mogą oznaczać poszczególne elementy kursów jako skończone, co uwidocznione zostaje w postaci procentowego progresu ukończenia kurs przypisanego do Konta Użytkownika. Kursy mogą składać się również z elementów sprawdzających wiedzę Użytkownika zdobytą w trakcie kursu (np. quizy).

b.         Wyzwania – Użytkownicy mogą korzystać z interaktywnych wyzwań, w których w formie tekstowej lub audiowizualnej jest przekazywane Użytkownikowi określone zadanie do wykonania. Zadania nawiązują do tematyki edukacji seksualnej. Wyzwania nie mają charakteru wiążącego i nie zobowiązują Użytkownika do ich podejmowania. Użytkownicy w pełni dobrowolnie podejmują się wykonania określonych zadań. W ramach wyzwań Użytkownik może również porozumiewać się z Właścicielem, zadając pytania dotyczące tematyki wyzwania. Właściciel może udzielić odpowiedzi na wybrane pytania i zamieścić je w formie ogólnodostępnej dla wszystkich Użytkowników, bez ujawniania tożsamości osoby pytającej. Wyzwania są ograniczone czasowe (dostęp do zawartości wyzwania jest zapewniony przez minimum 1 miesiąc od udzielenia Użytkownikowi dostępu).

c.          Nowości – w ramach Aplikacji Użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia dotyczące nowych treści i funkcjonalności (w tym również nowych wyzwań i kursów) oraz promocji w Aplikacji. Powiadomienia dostępne są z poziomu odpowiedniej zakładki Aplikacji, a także mogą mieć charakter powiadomień push.

4.         Korzystanie z niektórych funkcjonalności Aplikacji może być odpłatne. Zasady odpłatności i dokonywania zakupów w Aplikacji uregulowane są w pkt. 7 niniejszego Regulaminu.

7)       PŁATNOŚCI W APLIKACJI

1.         Aplikacja może przewidywać dostęp do odpłatnych funkcjonalności. W przypadku udostępnienia przez Właściciela odpłatnych funkcjonalności, ich ceny są podane zawsze w Aplikacji, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności przez Użytkownika.

2.         Zakup odpłatnych funkcjonalności możliwy jest z poziomu Aplikacji po zalogowaniu do Konta Użytkownika. W tym celu Użytkownik powinien wybrać interesującą go funkcjonalność lub treść, obok której uwidoczniono cenę jej udostępnienia, a następnie przejść kolejne kroki zamówienia, uzupełniając dane potrzebne do celów rozliczeniowych, zgodnie z informacjami wyświetlanymi w Aplikacji.

3.         Użytkownik może dokonać zapłaty za pomocą płatności elektronicznych lub kartą płatniczą rozliczanych za pośrednictwem Google Play lub App Store – możliwe aktualne sposoby płatności wyświetlane są Użytkownikowi zawsze w chwili dokonywania zakupu.

4.         Z uwagi na specyfikę płatności elektronicznych, Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po złożeniu dyspozycji zakupu (zamówienia). Dostęp do funkcjonalności Aplikacji zostaje aktywowany przez Właściciela niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 Dni Roboczych po odnotowaniu płatności na rachunku bankowym lub rozliczeniowym Właściciela.

5.         Opłata za korzystanie z odpłatnych funkcjonalności Aplikacji ma charakter jednorazowy. Użytkownik uzyskuje dostęp do odpłatnej funkcjonalności na określony z góry okres (w przypadku odpłatnych wyzwań) lub na czas nieokreślony (w przypadku odpłatnych kursów) – w zależności od rodzaju funkcjonalności oraz podanej Użytkownikowi informacji o jej dostępności.

6.         W przypadku funkcjonalności, do których dostęp jest ograniczony czasowo, Użytkownik traci dostęp do tych funkcjonalności oraz do ich zawartości po upływie czasu ich trwania.

7.         Ceny uwidocznione w Aplikacji są cenami brutto (zawierają podatek) i podane są w złotych polskich (PLN) bądź innej walucie rozliczeniowej zgodnie z ustawieniami Użytkownika na jego koncie Apple ID lub Google. O łącznej cenie wraz z podatkami oraz o innych ewentualnych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Użytkownik jest informowany zawsze w trakcie składania zamówienia, w tym również w chwili podjęcia decyzji o zakupie dostępu do odpłatnej funkcjonalności w Aplikacji.

8.         Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej umowy o korzystanie z odpłatnych funkcjonalności Aplikacji następuje poprzez: (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu w ramach Aplikacji; (2) wyświetlenie Użytkownikowi w Aplikacji komunikatu z potwierdzeniem zakupu oraz (3) przesłanie Użytkownikowi wiadomości z potwierdzeniem zakupu na podany w Aplikacji adres poczty elektronicznej. Szczegółowe informacje o dokonanym zakupie są dodatkowo utrwalone i zabezpieczone w systemie teleinformatycznym Aplikacji.

8)       TREŚCI UŻYTKOWNIKA W APLIKACJI

1.         Użytkownik zamieszczający jakiekolwiek treści (w tym zdjęcia i inne materiały wizualne) w Aplikacji obowiązany jest do zamieszczania ich w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Właściciela, pozostałych Użytkowników oraz osób trzecich.

2.         Użytkownikowi zabrania się zamieszczania w Aplikacji informacji, które mogą wprowadzać w błąd Właściciela, pozostałych Użytkowników lub osoby trzecie, w tym takich, które nie odzwierciedlają faktycznego zamiaru Użytkownika.

3.         Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści (w tym poprzez zdjęcia i inne materiały wizualne)
o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów, treści naruszających dobra osobiste, treści pornograficznych, nieobyczajnych, nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu lub ksenofobii, treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania ze stron internetowych, serwisów oraz aplikacji konkurencyjnych wobec Aplikacji, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich aplikacji.

4.         Wypowiedzi i komentarze zamieszczane przez Użytkownika w Aplikacji powinny być związane z tematyką Aplikacji oraz powinny odnosić się do komentowanej treści. Niedozwolone jest zamieszczanie treści naruszających zasady etykiety internetowej.

5.         Właściciel zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usunięcia z Aplikacji jakichkolwiek treści
i wypowiedzi Użytkownika niezgodnych z wyżej przytoczonymi zasadami.

9)       KONTAKT Z WŁAŚCICIELEM

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Właścicielem jest poczta elektroniczna (adres e-mail: [email protected]), za pośrednictwem której można wymieniać z Właścicielem informacje dotyczące korzystania z Aplikacji, a także otrzymać wsparcie techniczne w razie problemów z działaniem poszczególnych funkcjonalności. Użytkownicy mogą kontaktować się z Właścicielem także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych na wstępie Regulaminu.

10)  REKLAMACJE DOTYCZĄCE APLIKACJI

1.         Właściciel odpowiedzialny jest za prawidłowe działanie Aplikacji, Usług Elektronicznych oraz pozostałych funkcjonalności Aplikacji. Właściciel podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Aplikacji było zrozumiałe i przejrzyste dla Użytkowników, jednak nie może zagwarantować, że Użytkownik będzie potrafił obsługiwać samodzielnie Aplikację albo że okaże się ona przydatna dla oczekiwanych przez niego zastosowań innych niż te, które Właściciel wyraźnie przedstawił w Regulaminie oraz w ramach samej Aplikacji. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień konsumenta przewidzianych przez przepisy bezwzględnie wiążącego prawa.

2.         Podstawa i zakres odpowiedzialności Właściciela za działanie Aplikacji względem Użytkownika są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 471 Kodeksu Cywilnego). Reklamacje związane z działaniem Aplikacji Użytkownik może złożyć na przykład za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail: [email protected]).

3.         Właściciel zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych Użytkownika składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Właściciela. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, lecz mogą wpłynąć na końcową decyzję Właściciela co do oceny zasadności roszczenia Użytkownika.

4.         Właściciel ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeśli Właściciel nie ustosunkował się do reklamacji konsumenta w powyższym terminie, przyjmuje się, że uznał reklamację za zasadną.

11)  PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

1.         Właściciel dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Aplikacji. Ze względu na złożoność oraz stopień skomplikowania Aplikacji, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Właściciela (np. ataki DDOS –  distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Aplikacji. Właściciel podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

2.         Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Właściciel podejmuje działania mające na celu rozwój i konserwację Aplikacji oraz jej zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

3.         Właściciel planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników, w szczególności aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu w Aplikacji (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Właściciela.

4.         Właściciel nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie 11. Regulaminu, jeśli wystąpiły one bez winy Właściciela (np. na skutek zdarzeń o charakterze siły wyższej) oraz pomimo zachowania przez Właściciela należytej staranności, podyktowanej zawodowym charakterem prowadzonej działalności.

5.         Niniejszy punkt 11. Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień konsumenta przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Właściciela za nienależyte spełnienie świadczenia.

12)  PRAWA AUTORSKIE, LICENCJA NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI

1.         Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Aplikacji jako całości oraz jej poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jej ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, których zezwolenie posiada Właściciel i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Aplikacji obejmuje wszystkie formy jej wyrażenia.

2.         Aplikację należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

3.         Użytkownik korzystający z Aplikacji nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Aplikacji. Użytkownikowi udzielana jest jedynie – na warunkach wskazanych w Regulaminie – nieodpłatna, niezbywalna, ważna na całym świecie i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Właściciela, innych Użytkowników oraz osób i podmiotów trzecich.

4.         W ramach udzielonej licencji Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji poprzez jej pobieranie, instalowanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w pamięci urządzenia mobilnego Użytkownika, jej stosowanie i wyświetlanie w zakresie niezbędnym do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem oraz wyłącznie na własny, prywatny i niekomercyjny użytek.

5.         Licencja jest udzielana w momencie zawarcia umowy o korzystanie z Aplikacji i na czas jej obowiązywania.

6.         Znaki handlowe Właściciela oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13)  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.         Zgodnie z art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 13.2 Regulaminu oraz kosztów określonych w pkt. 13.3 Regulaminu. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

2.         Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; oraz (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3.         W przypadku umowy o świadczenie usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

4.         Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie powinno zostać przesłane Właścicielowi zgodnie z danymi kontaktowymi zamieszczonymi na wstępie Regulaminu. Użytkownik może również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

14)  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1.         Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.         Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

15)  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.         Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu są zawierane w języku polskim.

2.         Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów i terminów płatności; dodania lub zmiany obecnie świadczonych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

a.         W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto), zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy.

b.         W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.

3.         W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do korzystania z aplikacji mobilnej,

Właściciel Aplikacji